Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 – Oświata Miejska w Otwocku
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia 28 lutego 2022 roku o godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 roku) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Otwocka, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko.

 

Dzieci urodzone w 2020 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 17/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zarządzenie nr 17/2022 Prezydenta Miasta Otwocka

 1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
 • data i godzina wydrukowania wniosku;
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/ szkole;
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 

 1. Informacje ogólne:
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Otwocku:

– dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie (urodzone w latach 2019-2016);

oraz

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 17/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2022 roku.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2021/2022)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
tj. 21-25.02.2022 r. rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023
w przedszkolu/ szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko.

Załącznik deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka. Załącznik wniosek
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/ prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/ szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (max. 3 placówki). Przedszkole/ szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/ szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

– wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

– drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru,

 • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

– pobierają druk wniosku w dowolnym przedszkolu/ szkole,

– wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru,

– informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/ szkoły lub upoważniony przez niego pracownik.

 • Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/ szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/ szkoły.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty (składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo kopii w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata)/ oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Załącznik – oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Załącznik – oświadczenie o wielodzietności

Załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/ szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

– żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

– zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent Miasta Otwocka:

– korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

– może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

– może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

– w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano jednolitą wartość po 170 punktów.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVII/364/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 roku.
 • W przypadku, gdy ilość wolnych miejsc jest mniejsza od liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędną liczbę punktów, kolejność kwalifikacji odbywa się według zasad określonych w wewnętrznych regulaminach rekrutacji placówek oświatowych.
 • Wynik postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu przez system informatyczny lub pisemnie w przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Załącznik – potwierdzenie woli
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/ szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ szkoły.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/ szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

– wnieść do dyrektora przedszkola/ szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.