Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 – Oświata Miejska w Otwocku
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia 21 lutego 2022 roku o godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2022/2023

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
 • uchwały Rady Miasta Otwocka nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Informacje ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w 2015 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci 6 letnie (urodzone w 2016 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, któremu organ prowadzący wskazał, jako miejsce realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka przyjmowane jest na podstawie wniosku. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie 14-18.02.2022 roku.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zarządzenie nr 18/2022 Prezydenta Miasta Otwocka

 

Włączenie się w postepowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
 • data i godzina wydrukowania wniosku;
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole;
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku,

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wraz
z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Załącznik – zgłoszenie do szkoły obwodowej

 • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

– wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka;

– drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają je w szkole obwodowej;

 • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

– pobierają druk zgłoszenia w dowolnej szkole;

– wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

– informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 • Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym;
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej widomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • Po zakończeniu etapu potwierdzania woli przez rodziców/ opiekunów prawnych uczniów, którzy składali wniosek kandydata spoza obwodu, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej widomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

Kandydaci spoza obwodu

 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji (z czego jedną ze szkół będzie szkoła obwodowa).
 3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/ prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Otwocka w uchwale nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
 6. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Załącznik – wniosek kandydata spoza obwodu

 • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

– wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka;

– drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru

 • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

– pobierają druk wniosku w dowolnej szkole;

– wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

– informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 • Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Załącznik – oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Załącznik – oświadczenie o wielodzietności

Załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

Załącznik – oświadczenie klasa integracyjna

 

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli przez system informatyczny lub pisemnie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Załącznik – potwierdzenie woli

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • Wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.