Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Międzyszkolny konkurs historyczny „Moje korzenie – ze wspomnień naszych dziadków, bliskich i znajomych” – Oświata Miejska w Otwocku
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Międzyszkolny konkurs historyczny „Moje korzenie – ze wspomnień naszych dziadków, bliskich i znajomych”

Patronat honorowy nad konkursem  objął Prezydent miasta Otwock.

Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku ul. Słowackiego 66, tel. (22) 779 29 45 i Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku ul. Gabriela Narutowicza 245, tel. (22) 779 35 33.

Cele konkursu: 

– pielęgnowanie, rozwijanie i utrwalanie historycznej pamięci rodzinnej związanej z ważnymi wydarzeniami i miejscami miasta Otwocka i powiatu,

– upamiętnienie zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz mijającej 100. rocznicy nadania miastu Otwock praw miejskich,

– zacieśnianie więzi międzypokoleniowych i rozwijanie współpracy na rzecz utrwalania wydarzeń z przeszłości oraz łączenia ich z teraźniejszością,

– wydanie publikacji książkowej, na którą złożą się wyróżnione prace nadesłane na konkurs, a także prace osób chcących włączyć się w powyższy projekt.

Zakres i tematyka:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII, uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców, dziadków, bliskich osób z kręgu rodzinnego, ponadto osób z bliskiego i dalszego sąsiedztwa, a także związanych z naszym miastem,
 • Prace konkursowe w formie spisanych wspomnień, opowiadań, relacji, wywiadów powinny mieścić się w następujących obszarach tematycznych:
 • Moje korzenie, dzieciństwo i młodość (ukazanie związku pomiędzy poprzednim miejscem zamieszkania a Otwockiem),
 • Dawni mieszkańcy naszego miasta we wspomnieniach,
 • Czas II wojny światowej,
 • Z wydarzeń po 1945 roku, obrazy z życia polityczno-społecznego pierwszych lat powojennych,
 • Otwock z czasów mojego dzieciństwa i młodości, miejsca, które zapisały się w pamięci,
 • Wybijanie się na niepodległość, przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego stulecia w naszym mieście,
 • Z wydarzeń społeczno-religijnych i kulturalnych w naszym mieście.
 • Moja szkoła oraz pedagodzy z nią związani,
 • Varia (tematykę może zaproponować uczestnik konkursu).

 

Wymagania techniczne:

 • Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria techniczne: objętość do 6 stron A4; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5. Autor powinien dokładnie określić tematykę, wyszczególnić współautorów oraz podać dane osoby składającej i spisującej relacje. Wskazana jest dokumentacja ikonograficzna oraz pisemna zgoda na jej publikację.
 • Praca powinna być zapisana w formie wydruku papierowego oraz dodatkowo elektronicznej (płyta DVD lub pendrive).

 

Termin nasyłania prac:

 • Termin nadsyłania prac: do 10 czerwca 2018 roku, adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jadwigi Korczakowskiej ul. Słowackiego 66 05-402 Otwock z dopiskiem na kopercie Konkurs – Moje korzenie.
 • Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, numer telefonu. Nazwisko osoby udzielającej informacje zawarte w tekście. Nazwa szkoły, do której uczeń/uczestnik konkursu uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

 

Ocena prac:

 • Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane przez Komisję Konkursową wyłonioną przez Organizatora, proces oceniania prac jest niejawny.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 29 czerwca 2018 roku.
 • Wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie książki, co jest jednym z głównych celów Konkursu.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wydania prac związanych z w/w obszarami tematycznymi, pochodzącymi od autorów spoza Konkursu.

Prawa autorskie:

 • Całość praw autorskich, łącznie z utrwalaniem, zwielokrotnianiem i udostępnianiem utworu, Autor przenosi na Wydawcę.
 • Wydawca ma prawo do dokonywania w utworze zmian wynikających z opracowania redakcyjnego.
 • Po opracowaniu redakcyjnym, składzie i łamaniu komputerowym tekstu Autor otrzymuje przygotowany materiał do korekty autorskiej. Czas przewidziany na jej dokonanie wynosi dwa tygodnie. Jeśli Autor nie odeśle korekty w wymienionym terminie, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

 

Wydanie książki:

 • Wydanie książki zostanie sfinansowane ze środków promocyjnych pochodzących z budżetu miasta Otwock.
 • Pytania związane z konkursem i wydaniem książki można kierować do koordynatora projektu ( p. Wojciecha Pawlika, nauczyciela historii) przez Sekretariat SP5.

Karta zgłoszenia