O Sacrosongu

Zadanie i cel Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijno-Patriotycznej Diecezji Warszawsko-Praskiej, Sacrosongu DWP 2018.

Niniejsze pismo ukazuje zadanie i cel organizacji Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijno-Patriotycznej Diecezji Warszawsko-Praskiej, Sacrosong 2018. Z uwagi na jego religijne, duszpasterskie, społeczne, patriotyczne
i wyjątkowe integracyjne oddziaływanie, o czym będzie mowa później, zwracam się najpierw do Szanownych Państwa z prośbą, o życzliwe ustosunkowanie się do tego przedsięwzięcia, a następnie na miarę możliwości do wzięcia udziału w organizacji tegoż Festiwalu.

Cel Sacrosongu Diecezji Warszawsko-Praskiej

Celem głównym Sacrosongu Warszawsko-Praskiego jest dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za Jego dary dla ludzi. Chodzi tu o dar bogatego dziedzictwa, które tworzy kultura narodowa, muzyka religijno-patriotyczna. Dlatego podczas Festiwalu wykonywane są utwory od najstarszych do najmłodszych, klasyczne, religijne, patriotyczne, ogólnie znane jak i zupełnie nowe.

Rola formacyjna Sacrosongu

Zasadniczą rolę w formowaniu uczestników w ramach Sacrosongu odgrywa Jury. Dokonuje selekcji reprezentowanych utworów, ocenia, które z nich są utworami religijnymi, sakralnymi, liturgicznymi bądź patriotycznymi. Szczególnie zwraca uwagę na to, czy nowe i dotąd nie znane ogółowi utwory muzyczne nadają się do śpiewania podczas liturgii i czy są godnym nośnikiem dziedzictwa kultury. Dlatego na zakończenie Sacrosongu przewodniczący Jury dokonuje podsumowania i oceny treści reprezentowanego przez grupy śpiewacze programu i poziomu jego wykonania . W swoim wystąpieniu podkreśla pozytywne momenty oraz informuje o błędach wykonawczych. Poucza także o podjęciu właściwego kierunku pracy. Każdy z prowadzących grupę śpiewaczą: dyrygent, kierownik, opiekun, może także zasięgnąć rady i poprosić o indywidualne wskazówki dla siebie i jego grupy.

Współpraca z chórami polonijnymi

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, swoją logistyką i zapleczem jest w stanie objąć grupy śpiewacze z Polski. Już Sacrosong DWP 2015 stał się okazją do nawiązania łączności z chórami zagranicznymi, głównie z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Niemiec. W tym wymiarze dzieło Sacrosongu DWP 2018 przekroczyło już możliwości techniczne, materialne i lokalowe parafii.
W tym dziele, rozszerzenia działalności i umożliwienia kultywowania tradycji polonijnej, zbawienny może okazać się udział Samorządu. Który przyjmując jedną z zagranicznych grup śpiewaczych na teren swojej Gminy i partycypując w kosztach jej pobytu (nocleg i wyżywienie), przyczyni się do realizacji idei Festiwalu. Mieszkańcom gminy stworzy okazję do spotkania się z polonijną kulturą, której podtrzymywanie i kultywowanie za granicą jest bardzo trudne i skomplikowane. Wiedzę na ten temat mają te Samorządy, które już zawarły tzw. związki bliźniacze, partnerskie z miastami lub gminami zagranicznymi. Ponad to, obecność grup polonijnych ze Wchodu na ubiegłorocznym Sacrosongu, uwrażliwiła na ich nie tylko materialne, ale przede wszystkim duchowe potrzeby. Zaproszenie ich na Festiwal staje się nieocenionym, moralnym wsparciem dla ich kulturalnej i patriotycznej działalności. Doceniając ich pracę nie tak lukratywnych warunkach, jakie mają grupy śpiewacze działające w Polsce, powinniśmy zrobić coś dla ich dobra. Każda zagraniczna grupa śpiewacza, nie tylko weźmie udział w konkursie, lecz także otrzyma możliwość śpiewania na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Warszawie w kościołach, domach kultury, na festynach. Wtedy stanie się ambasadorem tradycji i kultury polonijnej jak i kraju, z którego pochodzi. W tym miejscu należy wyrazić słowa uznania dla tych Księży Proboszczów, którzy gościnnie otwierają podwoje kościołów dla zagranicznych gości.

Organizatorzy zabiegają o to, aby właśnie tych występów było jak najwięcej. Szukają miejsc do koncertów w kościołach i poza nimi. Przyjmując na Sacrosong DWP grupę śpiewaczą, polonijną dajemy im:

  • Możliwość porównania poziomu artystycznego i innymi grupami
  • Poprzez werdykt Jury ocenę ich możliwości.
  • Nowe kontakty z uczestnikami Festiwalu.
  • Okazję do występu w różnych miejscach diecezji.
  • Konkretną pomoc materialną poprzez zbierania datków w parafiach do tzw. „kapelusza”. Pokrywa to co najmniej koszty przejazdu.
  • W przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych, dostarcza bliskiego kontaktu i zawierania przyjaźni z polskimi rodzinami podejmującymi grupy we własnych domach.
  • Możliwość ponoszenia poziomu znajomości języka polskiego

Udział Samorządu w organizacji Sacrosongu DWP 2018 i jego realizacji, dla Szanownych Państwa, staje się wspaniałą okazją do realizacji Państwa odpowiedzialności za kultywowanie dziedzictwa kultury i patriotyzmu środowiska każdej Gminy. Obecność chóru polonijnego w Gminie, u jej mieszkańców powiększy się świadomości dziedzictwa kultury (Jan Paweł II). Wierni dowiedzą się, że gdzieś żyją ludzie, którzy tęsknią za Polską, bo nadal czują się Polakami. Choć muszą oni na co dzień żyć poza granicami Polski, ich Ojczyzny. Tym ludziom winniśmy szacunek i podziw, pamięć i niesienie im pomocy. Aby nie czuli się oni sami i nie przeżywali w swej świadomości tego, że są pozbawieni naszej pamięci i braterskiej pomocy. Niechaj przynajmniej przez te klika dni, uczestnicząc w Sacrosongu DWP 2018, ciałem i duszą mają okazję do wyrażenia tego, czego nie wolno im uczynić tam, gdzie żyją.

Z wyrazami szacunku

Dyr. Sacrosongu DWP

Ks. Jan Śmigasiewicz